Back to all portfolio examples

Soni Bhambri

Accepted to:

  • OTIS
  • Lesley ($17,000 Scholarship)
  • University of the Pacific ($17,000 Scholarship)
  • SCAD

Soni Bhambri

's Art Portfolio

No items found.

Additional Portfolio Examples

Mia Fecher

Chloe Rady

Katrina Mendoza

Rachel Dinwiddie

Tasha Lewis

Adrian Gomez

Lucia Jin

Valentina Castillo

our Graduates' art Portfolio examples