Back to all portfolio examples

Mia Fecher

Accepted to:

  • Falmouth University
  • Kingston University
  • University of the Arts: London
  • University for the Creative Arts

Mia Fecher

's Art Portfolio

No items found.

Additional Portfolio Examples

Chloe Rady

Soni Bhambri

Katrina Mendoza

Rachel Dinwiddie

Tasha Lewis

Adrian Gomez

Lucia Jin

Valentina Castillo

our Graduates' art Portfolio examples